Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA KOLDAK pakalpojumu klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Administrātors un viņa kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “KOLDAK”, vienotās reģistrācijas Nr. 52103060351, juridiskā adrese: Liepāja, Flotes iela, 16, LV-3405.
 2. SIA KOLDAK kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: koldak75@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 
 1. Konfidencialitātes politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA KOLDAK jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz SIA KOLDAK telefona numuriem (turpmāk – Klienti).
 1. SIA KOLDAK rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/ vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA KOLDAK, interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 3. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA KOLDAK. 

Klientu dati kas tiek vākti, glābti un apstrādāti SIA KOLDAK:

 • Tālruņa numurs;
 • Vārds, Uzvārds;
 • E-mail adrese;
 • Valoda;
 • Adrese un Pilsēta;
 • Pasūtījumu vēsture;
 • Komunikācijas vēsture ar SIA KOLDAK;

Personas datu apstrādes nolūki

 1. SIA KOLDAK apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 •  Pakalpojumu sniegšanai un pārdošanai:
 1. preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībais;
 2. klienta identificēšanai;
 3. pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklmaēšanai un izplatīšanai;
 4. klientu apkalpošanai;
 5. iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 6. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 7. norēķinu administrēšanai;
 8. parādu atgūšanai un piedziņai;
 9. mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
 1. statistikai un biznesa analīzei;
 2. plānošanai un uzskaitei;
 3. efektivitātes mērīšanai;
 4. datu kvalitātes nodrošināšanai;
 5. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 6. atskaišu sagatavošanai;
 7. klientu aptauju veikšanai;
 8. riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA KOLDAK. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. SIA KOLDAK apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA KOLDAK saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs – lai realizētu no SIA KOLDAK un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA KOLDAK leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu SIA KOLDAK nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
 1. SIA KOLDAK leģitīmās intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par produkcijas pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • analizēt SIA KOLDAK mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu SIA KOLDAK mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. SIA KOLDAK apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA KOLDAK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. SIA KOLDAK attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA KOLDAK darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

Personas datu aizsardzība

 1. SIA KOLDAK aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA KOLDAK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus::
 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • firewall;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. SIA KOLDAK neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu informāciju, kas ir saņemta pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot:
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos SIA KOLDAK leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA KOLDAK leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, SIA KOLDAK personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 2. Šādos gadījumos SIA KOLDAK nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glābšanas ilgums

 1. glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem::
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA KOLDAK vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
 1. Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz SIA KOLDAK leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

21. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA KOLDAK piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA KOLDAK veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA KOLDAK leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA KOLDAK pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 1. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 2. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA KOLDAK pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 3. SIA KOLDAK atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 4. SIA KOLDAK nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā. 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

26. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), SIA KOLDAK pakalpojumu pieteikšanas formās zaluziliepaja.lv vietnē, SIA KOLDAK pakalpojumu portālos/lietotnēs, SIA KOLDAK un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai zvanot uz tālruni +371 26177759.

27. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

28. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

29. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu 

 1. SIA KOLDAK veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi)

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA KOLDAK un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA KOLDAK veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA KOLDAK var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.
 3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
 1. SIA KOLDAK pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.
 2. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA KOLDAK var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. SIA KOLDAK mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.
 2. SIA KOLDAK mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA KOLDAK nenes atbildību.

Citi noteikumi 

 1. SIA KOLDAK ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, izvietojot to aktuālo versiju SIA KOLDAK mājas lapā.
 2. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2020. gada 14. septembrī un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju. izmantotas Google Analytics un Yandex Metrica servisos, kas dod iespēju SIA KOLDAK uzraudzīt anonīmu informāciju par kompānijas mājas lapas apmeklēšanu.